Vet du hva du har krav på fra arbeidsplassen din? Det burde du for å sikre at du ikke blir utnyttet og får den betalingen du har krav på.

Dine rettigheter i jobb blir regulert av arbeidsmiljøloven som skal verne om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Du skal være trygg på jobben både fysisk og psykisk, og ha et trygt ansettelsesforhold. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har plikter, der arbeidsgiver skal sikre at loven blir overholdt, mens du som arbeidstaker har en medvirkningsplikt slik som å bruke påbudt verneutstyr. Den alminnelige arbeidstiden er 9 timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av 7 dager, eventuelt reguleres det gjennom en tariffavtale. Når det gjelder pauser har man krav på en pause når den daglige arbeidstiden overstiger 5 og en halv time, mens ved 8 timer skal pausen være på minimum til sammen en halv time. Dersom du jobber overtid skal du ha et tillegg i lønnssatsen på minst 40%, samt at det er grenser for hvor mye overtid du kan jobbe. Det finnes unntak og andre reguleringer ut ifra stilling og yrker. Andre bestemmelser kan du lese om i arbeidsmiljøloven.

Som arbeidstaker har du rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Det er en taushetsplikt ved varsling slik at når tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter mottar varsel om kritikkverdige forhold skal ditt navn og andre identifiserbare opplysninger holdes anonymt.